من و مرحوم آقای سمندر شاعر و دکلمه خوان واسونک های شیرازی